Fondatè nou Will Keith Kellogg te di “M ap envesti lajan m nan moun.” Pandan plis pase 90 lane, nou te fè sa sèlman, rekonèt ke lidè lokal se kle pou chanjman dirab nan kominote yo yon fason global.

Lidèchip nan kè sa nou rele ADN nou. Nan tout sa n ap fè, nou angaje n pou nou fè pwomosyon ekite rasyal ak gerizon rasyal, pou devlope lidè epi angaje kominote yo pou yo rezoud pwòp pwoblèm pa yo. Apwòch sa yo esansyèl pou kreye kondisyon ki pouse timoun yo atenn reyisit.

Aktyèl pwogram lidèchip sètifye nou an nan Etazini se Rezo Lidèchip Kominotè (Community Leadership Network - CLN) la. Nou ofri CLN atravè patnè nou nan Center for Creative Leadership (Sant pou Lidèchip Kreyatif) la epi li sipòte lidè lokal yo pou yo konekte, devlope ak dirije chanjman ki pote transfòmasyon nan direksyon yon sosyete pi ekitab. Lidè sa yo soti nan kominote atravè peyi Etazini ak tribi souvren yo, sepandan, nou mete yon aksan espesyal sou devlopman lidè ki soti nan kominote priyoritè nou yo: Michigan, Mississippi, New Mexico ak New Orleans.

Dèke lidè yo gradye nan CLN, yo rejwenn Rezo Bousye Global la (GLN).  

GNF la konpoze ak plis pase 1,100 ajan chanjman, lidè dopinyon ak enfliyansè ki asosye ak pwogram lidèchip WKKF yo – ansyen kou aktyèl. 

Alòske se Alyans Lidèchip Bousye Kellogg la ki t ap jere l jiska lane 2020, nou te transfere sipò rezo sa a tounen bay WKKF pou ranfòse kapasite l pou konekte, kolabore epi aji.  

Eksplore Rezo Bousye Global la ak kijan pou w entegre si w te patisipe nan youn nan pwogram sètifye nou yo. 

Aprann konnen plis sou kijan pou aplike pou pwogram Rezo Lidèchip Kominotè a.  W.K. Kellogg Foundation Global Fellows Network
WKKF Community Leadership NetworkView Translated Content
1 /
images
Español An Kreyòl
Previous Next

“Empleen el dinero del modo en que crean conveniente, siempre y cuando promueva la salud, la felicidad y el bienestar de los niños.” - Will Keith Kellogg

“Sèvi ak lajan an jan w vle depi se sante timoun, byennèt timoun ak kè kontan pou timoun w ap ankouraje.” - W.K. Kelòg