1 / 4
images
Rezime Angajman Nou genyen vizavi Òganizasyon w lan Konsènan Noumenm e ADN Nou Resous
Previous Next

Bonjou! Mèsi dèske nou konsidere Fondasyon W.K. Kellog kòm yon òganizasyon ki kapab tounen yon kolaboratè nan travay w ap fè a.

Pou nou ede w konnen nou pi byen, nou konseye w ale sou paj Kiyès Nou Ye ak Priyorite nou yo pou ka konprann misyon nou, istwa n ak priyorite sibvansyon nou yo. Nou ankouraje w vizite paj ADN nou an tou, ki detaye kijan angajman fondasyon an pou fè pwogrè sou plan egalite ak tolerans ant ras, pou fòme lidè epi pou angaje kominote yo tout bon vre, reprezante tout sa nou fè, ak tout sa nou finanse.

Enfòmasyon ki nan onglè ki annapre yo pral ede ou konnen kisa pou w atann ou etandone w aplike pou yon sibvansyon. Nou toujou ap chèche ide ki kreyatif nan men òganizasyon k ap chèche kreye chanjman k ap dire, pou transfòme lavi timoun yo.

Nan kè relasyon nou genyen ansanm ak benefisyè yo, w ap jwenn yon angajman pwofon pou nou koute, pou nou aprann e teni kont de eksperyans ou fè ansanm ak chak manm ekip nou yo nan Fondasyon Kellogg pandan sibvansyon w lan. 

  • Nou pran senk (5) angajman vizavi benefisyè nou yo:
  • Pou nou transparan, ouvè e onèt.
  • Pou nou reseptif e reponn kesyon yo san pèdi tan pandan yon sibvansyon.
  • Pou nou byen analize nivo enfòmasyon ak done nou mande yo.
  • Pou nou bati konfyans ak ankouraje objektif ak avantaj komen pou nou rive jwenn menm rezilta pou timoun yo.
  • Bay chans pou moun yo bay avi yo—e itilize kòmantè sa a pou nou pote chanjman ki pèmanan.

Pandan sibvansyon w lan, w ap resevwa kesyonè k ap mande w pale de eksperyans ou yo. Tanpri pataje avi ki sensè, onèt avèk nou, konsa nou ka aprann kisa ki mache e ki kote nou dwe amelyore.

Antanke yon benefisyè, petèt ou deja konnen kèk enfòmasyon sou Fondasyon Kellogg.

Men, si oumenm oswa manm nan ekip ou a vle aprann plis, nou konseye w ale sou paj Kiyès Nou Ye ak Priyorite nou yo pou w konprann misyon nou, istwa n ak priyorite sibvansyònman nou yo. Nou ankouraje w vizite paj ADN nou an tou, ki detaye kijan angajman fondasyon an pou fè pwogrè sou plan egalite ak tolerans ant ras, pou fòme lidè epi pou angaje kominote yo tout bon vre, reprezante tout sa nou ye ak tout sa nou finanse.

Egalite ant ras nan kad Gouvènans ak Jesyon
Etan n ap pale de egalite ant ras, WKKF konsidere gouvènans ak jesyon òganizasyon ki resevwa sibvansyon yo kòm eleman ki gen gwo enpòtans nan zafè travay ki bay bon jan rezilta e ki fè gwo enpak. Nou ankouraje òganizasyon ki resevwa sibvansyon yo pou yo genyen, oswa pou yo travay nan lide pou yo genyen yon konsèy administrasyon ak kad siperyè ki genyen ladann divès kalite moun ki reprezante demografi rasyal ak demografi etnik timoun, fanmi ak kominote y ap sèvi yo.

Anons Sibvansyon W lan

Nou kwè anpil nan pouvwa kominikasyon estratejik paske li fè pati nenpòt pwojè. Pou nou ede w eksplwate pouvwa sa a, Telechaje gid enpòtan sa yo pou sèvi ak non Fondasyon W.K. Kellogg ak pou ekri yon kominike pou laprès pou anonse sibvansyon ou resevwa a.

Rete ankontak ak WKKF ansanm ak Lòt Benefisyè yo
Klike sou bouton apresye a (like) epi suiv chèn medya sosyal nou yo pou ka okouran de dènye enfòmasyon ki soti nan rezo WKKF ak benefisyè nou yo:

Ou ka aprann plis tou konsènan lòt travay WKKF te sipòte nan Every Child Thrives – ki se yon sit ki pataje ekperyans reyèl ak konesans kominote yo ki mobilize pou yon pi bon avni. 

Pou fini, sonje mete adrès imèl ou nan pye paj ble ki anba a pou abone w pou resevwa mizajou WKKF yo.

What You Need To Know

The W.K. Kellogg Foundation portal, powered by Fluxx, helps us manage our grants and contracts processes and supports us in maintaining our commitments to you, including transparency, responsiveness, timeliness and thoughtfulness about the amount of information we request.

We invite you to begin using the portal at wkkf.fluxx.io. This guide and video tutorial will help you create an account and log-in for the first time or our Concierge Service can assist you.

You can use the portal throughout the life of your grant, including:

WKKF Portal Login
or Learn How To Apply

W.K. Kellogg Foundation

Kontakte Nou

Se administratè pwogram ou an k ap toujou rete kontak prensipal ou nan fondasyon an. Si ou ta bezwen èd anplis, tanpri ale sou Kontake Nou ki bay enfòmasyon nou yo la a.

Mèsi dèske ou fè pati rezo benefisyè nou an!

View Translated Content
1 /
images
Español An Kreyòl
Previous Next

“Empleen el dinero del modo en que crean conveniente, siempre y cuando promueva la salud, la felicidad y el bienestar de los niños.” - Will Keith Kellogg

“Sèvi ak lajan an jan w vle depi se sante timoun, byennèt timoun ak kè kontan pou timoun w ap ankouraje.” - W.K. Kelòg