Òganizasyon k ap chèche sibvansyon

1 / 3
images
Rezime Angajman Nou genyen vizavi Òganizasyon w lan Men Kijan pou Aplike
Previous Next

Bonjou! Mèsi dèske nou konsidere Fondasyon W.K. Kellog kòm yon òganizasyon ki kapab tounen yon kolaboratè nan travay w ap fè a.

Pou nou ede w konnen nou pi byen, nou konseye w ale sou paj Kiyès Nou Ye ak Priyorite nou yo pou ka konprann misyon nou, istwa n ak priyorite sibvansyon nou yo. Nou ankouraje w vizite paj ADN nou an tou, ki detaye kijan angajman fondasyon an pou fè pwogrè sou plan egalite ak tolerans ant ras, pou fòme lidè epi pou angaje kominote yo tout bon vre, reprezante tout sa nou fè, ak tout sa nou finanse.

Enfòmasyon ki nan onglè ki annapre yo pral ede ou konnen kisa pou w atann ou etandone w aplike pou yon sibvansyon. Nou toujou ap chèche ide ki kreyatif nan men òganizasyon k ap chèche kreye chanjman k ap dire, pou transfòme lavi timoun yo.

Nan fon echanj nou genyen ansanm ak òganizasyon k ap chèche sibvansyon yo, w ap remake gen yon angajman pou nou koute, pou nou aprann ak teni kont de eksperyans ou yo pandan pwosesis sibvansyon nou an.

Nou pran kat (4) angajman vizavi òganizasyon k ap chèche sibvansyon yo:

  • Pou nou transparan, trete yo ak respè, reseptif e onèt.
  • Revwa, trete ak reponn tout aplikasyon yo ansanm ak demann yo ak anpil atansyon an.
  • Pran 80% nan desizyon final pou finansman yo nan espas 60 jou ouvrab lè nou resevwa yon aplikasyon fòmèl, sou entènèt Si nou refize yon demann, se pou nou asire ke nou bay rezon an.
  • Bay moun chans pou yo bay avi yo — e itilize avi sa a pou nou fè chanjman ki pèmanan.
Pandan pwosesis aplikasyon pou sibvansyon nou an, w ap resevwa kesyonè ki mande pou pale de eksperyans ou. Avi sensè, onèt ou an ede nou kontinye amelyore pwosesis nou yo ak kalite relasyon nou genyen ansanm ak òganizasyon k ap chèche sibvansyon tankou w yo.

 

Si w panse ke ide ou yo, pwojè oswa pwopozisyon ou yo kadre ansanm ak priyorite ak kondisyon elijibilite nou yo, tanpri ale nan aplikasyon vityèl pou sibvansyon nou an pou ranpli aplikasyon an.

Fondasyon Kellogg bay plizyè sibvansyon pou òganizasyon ki angaje yo nan aktivite karitatif. Nou pa bay okenn patikilye sibvansyon dirèkteman. Youn nan meyè fason pou konprann kalite òganizasyon ak pwojè ke nou sipòte yo se chèche Baz done Sibvansyon nou yo oswa fè lekti sou lòt travay ke WKKF sipòte yo nan Every Child Thrives.

WKKF pa gen delè pou li soumèt oswa revwa pwopozisyon pou sibvansyon yo pandan ane a. Aktyèlman nou pa aksepte nouvo pwopozisyon pou travay nan sid Afrik ak nan nòdès Brezil.

Kòm ou te ka atann ou, nou resevwa plis demann chak ane pase sa nou kapab finanse. Se poutèt sa nou konsidere sèlman pwojè ki kadre ak priyorite ak prensip sibvansyon nou yo.

Ou gen kesyon?

Si ou pa jwenn repons pou lòt kesyon ou genyen yo nan paj sa yo, ou ka kontakte Biwo Asistans nou an pa imèl, nimewo gratis (888) 606-5905 (Etazini sèlman) oswa +1 (269) 969-2329 (frè entènasyonal ka aplike).

Mèsi dèske ou montre ou enterese kolabore ansanm ak Fondasyon W.K. Kellogg.

View Translated Content
1 /
images
Español An Kreyòl
Previous Next

“Empleen el dinero del modo en que crean conveniente, siempre y cuando promueva la salud, la felicidad y el bienestar de los niños.” - Will Keith Kellogg

“Sèvi ak lajan an jan w vle depi se sante timoun, byennèt timoun ak kè kontan pou timoun w ap ankouraje.” - W.K. Kelòg