Dr. Cathann A. Kress eli antanke Prezidan Konsèy Administrasyon

Epitou konsèy administrasyon an re-eli administratè ak ofisye yo nan yon reyinyon anyèl

Javon Dobbs, responsab kominikasyon 
269.969.2079
communications@wkkf.org

BATTLE CREEK, Mich. – Fondasyon W.K. Kellogg (WKKF) anonse eleksyon Dr. Cathann A. Kress ki soti nan Powell, Ohio, antanke prezidan konsèy administrasyon l, nan 1,100yèm reyinyon administratè l la. Dr. Kress pral egzèse fonksyon l antanke prezidan pou yon manda kap dire yon lane e lap pran fonksyon an janvye. Li ranplase Dr. Celeste A. Clark ki soti Battle Creek, Michigan, apre manda li antanke prezidan konsèy la ekspire.

"Antanke Prezidan Konsèy Administrasyon an, ekspètiz Cathann nan domèn kominotè ak apwòch li parapò ak aksyon li pran pou jere sitiyasyon pral ede nou anpil etan nap anbake nan pwochen faz travay nou. Nan moman desizif sa a, li pral ede gide fondasyon sa a etan nap akselere chanjman transfòmasyonèl anfavè timoun yo," selon deklarasyon Clark, kap rete antanke manm konsèy administrasyon an.

Dr. Kress te vin manm nan Konsèy Administrasyon WKKF nan lane 2016. Li se Vis-Prezidan Administrasyon Agrikilti e Dwayèn Kolèj Alimantasyon, Agrikilti ak Syans Anviwònmantal (College of Food, Agriculture and Environmental Sciences) nan Ohio State University. Dr. Kress responsab lidèchip kolèj la ki enkli tou Ekstansyon OSU, ki se Estasyon Eksperimantasyon Agrikòl (Ohio Agricultural Research and Development Center) nan tout eta a ak Enstiti Teknik Agrikòl (Agricultural Technical Institute) nan Wooster, Ohio. Epitou li se yon pwofesè titilè nan depatman Kominikasyon Agrikòl, Edikasyon ak Lidèchip.

Dr. Kress grandi nan yon fanmi ki te nan sèvis militè ak sèvis gouvènman e li te viv andeyò Etazini, prensipalman nan Mwayennoryan ak nan Amerik Disid, jiskaske li vin antre nan lekòl presegondè nan Iowa. Li pote yon pèspektiv inik ki melanje eksperyans pratik nan domèn sosyoloji, edikasyon ak agrikilti, nan travay li. 

"Dr. Cathann pase tout vi li antanke edikatris ki gen anpil lane eksperyans nan lidèchip administratif e lap pote tout sa a nan Fondasyon Kellogg," selon sa La June Montgomery Tabron, Prezidan Direktè Jeneral Fondasyon Kellogg deklare.  "Antanke Prezidan Konsèy Komite Devlopman an, li te bay gwo patisipasyon nan remàniman opòtinite aprantisaj konsèy la – sa ki ogmante rapò ak konsantrasyon. Mwen pa ka tann pou nou kòmanse travay ansanm etan nap apwofondi angajman nou vizavi benefisyè ak kominote nou yo."

Dr. Kress gen yon karyè ki rich nan domèn edikasyon siperyè ak edikasyon nan domèn agrikòl ak administrasyon. Li te travay nan plizyè pòs lidèchip nan administrasyon, antanke Vis-Prezidan pou Ekstansyon ak Èd Sosyal  nan Iowa State University; Analis Prensipal pou Politik pou Kominote Militè ak Politik Familyal nan Depatman Defans Ameriken (U.S. Department of Defense); Direktris Devlopman Jèn nan Depatman Agrikilti Ameriken (U.S. Department of Agriculture); Direktris e Asistan Direktris nan Syèj Sosyal National 4-H; epi Asistan Direktris nan Cornell Cooperative Extension nan Cornell University.

Li te sèvi nan konsèy administrasyon plizyè òganizasyon piblik ak charitab, e aktyèlman li sèvi nan Konsèy State of Ohio Livestock Care Standards, Konsèy Administrasyon pou Syans Agrikòl ak Teknoloji (Council for Agricultural Science and Technology, CAST) ak nan Konsèy Administrasyon Ronald McDonald House Charities nan Central Ohio. Dr. Kress gen yon lisans bakaloreya nan travay sosyal ke li te dekwoche nan Iowa State University ak yon metriz e yon doktora nan edikasyon ke li te dekwoche nan University of Iowa.

"Se yon gran lonè pou mwen pran wòl sa a ki se gadyèn eritaj Mesye Kellogg ki te gen yon kwayans enkondisyonèl nan kapasite moun genyen pou rezoud defi ki pi presan ke timoun ak fanmi yo ap konfwonte nan kominote yo," sa se deklarasyon Dr. Kress te fè lè yo te eli l antanke Prezidan Konsèy Administrasyon an. 

Epitou WKKF te re-eli manm konsèy Milton Chen nan San Francisco, California; Roderick Gillum nan Detroit, Michigan; ak Richard Tsoumas nan Battle Creek, Michigan pou yon nouvo manda kap dire twazan. Lòt manm konsèy yo se:  Celeste Clark nan Battle Creek, Michigan; Christina Hanger nan Plano, Texas; Prezidan Direktè Jeneral la, La June Montgomery Tabron nan Battle Creek, Michigan; Ramón Murguía nan Kansas City, Kansas; Khan Nedd nan Grand Rapids, Michigan; ak Dr. Kress antanke nouvo Prezidan Konsèy la.

Anplis de Tabron, yo te re-eli estaf suivan yo antanke ofisye fondasyon an: Kathryn Krecke, konseye jeneral e sekretè jeneral; Carla Thompson Payton, Vis-Prezidan Pwogram Estrateji; Carlos Rangel, Vis-Prezidan e Ofisye Anchèf Envestisman; ak Donald Williamson, Vis-Prezidan Depatman Finans ak Trezorye.

Moun yo nonmen nan Komite Devlopman Konsèy la se te Nedd (prezidan), Chen, Hanger, Tabron (ex-officio) ak Kress (ex-officio). Moun yo nonmen antanke Prezidan Direktè Jeneral komite konpansasyon an se te Kress (Prezidan), Clark ak Nedd.

###

W.K. Kellogg Foundation (WKKF), yon fondasyon endepandan e prive ke antreprenè ki envante sereyal la, Will Keith Kellogg, te fonde nan lane 1930, se youn nan pi gwo fondasyon filantwopik ki egziste Ozetazini. Sa ki te gide WKKF sèke li te kwè ke tout timoun ta dwe gen opòtinite egal pou yo pwospere, kidonk WKKF travay ak kominote yo pou l kreye kondisyon ideyal pou ede timoun ki vilnerab pou yo ka reyalize tout potansyèl maksimòm yo nan lekòl, nan travay e nan lavi yo.

Kellogg Foundation chita nan Battle Creek, Michigan, epi li travay toupatou Ozetazini e onivo entènasyonal, epi l travay ak tribi souveren yo tou. Yo bay kote priyoritè yo yon atansyon espesyal, sitou kote ki gen anpil mizè e kote timoun yo jwenn gwo obstak ki anpeche yo gen siksè. Kote priyoritè yo pou WKKF Ozetazini se nan Michigan, Mississippi, New Mexico ak New Orleans; epi onivo entènasyonal se peyi Meksik ak Ayiti.

Related Topics

WKKF Headlines, News Release

What to Read Next

View Translated Content
1 /
images
Español An Kreyòl
Previous Next

“Empleen el dinero del modo en que crean conveniente, siempre y cuando promueva la salud, la felicidad y el bienestar de los niños.” - Will Keith Kellogg

“Sèvi ak lajan an jan w vle depi se sante timoun, byennèt timoun ak kè kontan pou timoun w ap ankouraje.” - W.K. Kelòg