Politik Konfidansyalite

Efektif apati 1ye Mas 2021

1.           ENTWODIKSYON

Tanpri, byen li Kondisyon Itilizasyon sa yo anvan ou itilize Pòtay Entènèt Fondasyon W.K. Kellogg.

Mèsi paske ou vizite Pòtay Entènèt Fondasyon W.K. Kellogg. ("Pòtay Entènèt WKKF"), yon Pòtay Entènèt Fluxx Labs Inc. òganize pou Fondasyon W.K. Kellogg ("WKKF") ki pèmèt ou chèche ak jere sibvansyon, envestisman ki gen rapò ak pwogram oswa kontra avèk WKKF. Lè ou gen aksè oswa lè w ap sèvi avèk Sit Entènètl WKKF, ou dakò pou respekte tèm ak kondisyon sa yo ("Kondisyon Itilizasyon "), ki gen ladan avètisman yo ak limit responsablite ki nan dokiman sa a. Kondisyon Itilizasyon sa yo se yon akò jiridik obligatwa ant ou menm ak WKKF. Si ou pa dakò ak Kondisyon Itilizasyon sa yo, ou pa ka itilize Pòtay Entènèt WKKF a.

A.           Siyati Elektwonik ak Deklarasyon Avi Konsantman

Ou dakò pou itilize dokiman ak dosye elektwonik ki gen rapò avèk enskripsyon ou nan Pòtay Entènèt WKKF la ak tout dokiman ak dosye nan lavni ki gen rapò avèk Pòtay Entènèt WKKF la — ki gen ladan, men san se pa yo menm sèlman, siyati elektwonik sa a ak avi deklarasyon an— epi itilizasyon sa a respekte tout kondisyon nou ba ou, dokiman sa yo ak kontni yo alekri. Si ou pa dakò, pa aksepte Kondisyon Itilizasyon yo. Ou ka (i) jwenn yon kopi papye nenpòt ki dokiman oswa dosye, (ii) retire konsantman pou itilize dokiman elektwonik ak dosye yo, oswa (iii) mete ajou kowòdone ou, lè ou sèvi avèk fòmilè pou mande Asistans ki disponib nan Pòtay Entènèt WKKF oswa lè w rele Biwo Resepsyon nou an nan nimewo 269-969-2329. Pou resevwa oswa pou gen aksè a dokiman ak dosye elektwonik yo, ou dwe gen ekipman ak lojisyèl sa yo: (a) yon aparèy ki pèmèt ou gen aksè a entènèt; (b) yon navigatè entènèt ki sipòte pou pi piti kryptaj HTML 4.0 ak SSL 128 bits; ak (c) yon lojisyèl ki pèmèt ou resevwa ak antre nan Portable Document Format oswa dosye "PDF". Pou konsève dokiman ak dosye yo, aparèy ou an dwe gen kapasite pou telechaje epi estoke dosye PDF yo. Aksè ou nan paj sa a verifye ke sistèm ak aparèy ou an koresponn ak kondisyon ki prezante nan paragraf sa a, pou resevwa, gen aksè ak konsève dosye.

B.           Mizajou ak Akseptasyon Kondisyon Itilizasyon yo

Tanzantan, nou ka fè yon mizajou nan Kondisyon Itilizasyon sa yo. Lè nou fè l, nap make bò anwo paj sa a dat chanjman yo te fèt ak/oswa lè yo vin efektif. Ou dwe revize Kondisyon Itilizasyon sa yo tanzantan, paske vèsyon revize yo pral obligatwa pou ou. Depi ou kontinye sèvi avèk Pòtay Entènèt WKKF la apre dat efektif nenpòt chanjman nan Kondisyon Itilizasyon yo, sa ap fè nou konnen ou aksepte chanjman sa yo.

2.           ITILIZASYON PÒTAY ENTÈNÈT WKKF

A.           Kont ou ak Enfòmasyon

Pou itilize Pòtay Entènèt WKKF la, ou dwe enskri pou kreye yon kont sou Sit Entènèt Pòtay WKKF la epi bay enfòmasyon sou tèt ou jan fòmilè enskripsyon sit la mande l. Depi ou enskri sou Pòtay Entènèt WKKF la, ou dakò pou bay egzakteman tout kontak ak lòt enfòmasyon WKKF mande epi avize WKKF san pèdi tan  nenpòt ki chanjman nan enfòmasyon yo.

Pòtay Entènèt WKKF la fèt pou itilizatè endividyèl. Lè plizyè moun nan menm òganizasyon an ap itilize Pòtay Entènèt WKKF la, yo chak dwe gen pwòp kont pa yo. WKKF gen dwa li pou refize oswa pou li pa aksepte nenpòt demann pou kreye yon kont pou nenpòt rezon oswa san okenn rezon jan WKKF deside. Se oumenm sèlman ki responsab enfòmasyon koneksyon pou kont ou an. Ou dwe pran tout prekosyon ki nesesè pou pwoteje konfidansyalite enfòmasyon koneksyon pou kont ou an, epi ou pa dwe pataje enfòmasyon koneksyon pou kont ou an ak nenpòt lòt moun. Se oumenm sèlman k ap responsab pou kondwit nenpòt moun ki sèvi ak Pòtay Entènèt WKKF oswa ki sèvi ak enfòmasyon koneksyon pa w pou antre sou kont ou an.

Avèk dokiman sa ou bay definitvman WKKF yon dwa entènasyonal, pèpetyèl, ki pa eksklizif, gratis, san okenn angajman, transmisib, non- transmisib, dwa ki ka transfere pou itilize, kopye, egzekite ak afiche piblikman, repwodwi, distribye, modifye, tradwi, elimine, analize , epi prepare travay ki sòti nan enfòmasyon yo ak lòt kontni ou bay an koneksyon avèk itilizasyon Pòtay Entènèt WKKF a, nan lide pou ba ou Pòtay Entènèt WKKF a, pou egzamine pwopozisyon oswa lòt demann finansman ou ka prezante, pou bay sibvansyon, envestisman oswa kontra ki gen rapò ak pwogram lan pou ou, pou jere sibvansyon sa yo, envestisman oswa kontra ki gen rapò ak pwogram lan, epi jan yo dekri nan Kondisyon Itilizasyon ak  Politik Konfidansyalite WKKF. Ou dakò tou pou WKKF ka pataje nenpòt enfòmasyon ou bay avèk lòt moun, tankou fournisseurs nou yo, founisè sèvis, evalyasyon ak lòt konsiltan, epi jan sa eksplike nan Kondisyon Itilizasyon ak  Politik Konfidansyalite WKKF.

B.           Lisans pou Itilize Pòtay Entènèt WKKF

Si ou respekte Kondisyon Itilizasyon sa yo, WKKF ap ba ou yon lisans limite, ki pa eksklizif, ki ka anile, ki ka pase bay lòt moun, pèsonèl e ki pa ka transfere pou jwenn aksè ak itilize Pòtay Entènèt WKKF la sèlman pou chèche oswa jere sibvansyon, envestisman oswa kontra ki gen rapò ak pwogram nan. Lisans nap pale pi wo an pa gen ladan okenn revant oswa itilizasyon komèsyal oswa itilizasyon ki derive a pati Pòtay Entènèt WKKF oswa sa ki ladann. Pòtay Entènèt WKKF ak tout sa ki ladann, ak nenpòt pati ki ladan l, pa dwe repwodwi, fè diplikata, kopye, vann, revann, vizite, oswa eksplwate pou okenn rezon komèsyal san konsantman alekri WKKF.

C.            Itilizasyon Pòtay Entènèt WKKF

Lè ou gen aksè oswa itilize Pòtay Entènèt WKKF, ou dakò ke ou pap sèvi ak Pòtay Entènèt WKKF okenn jan ki:

 • ilegal, fè menas, vyolan, fè abi, rayisab, difamatwa, medizan, joure, bay manti, malonèt, ilisit, endesan, vilgè, san respè, degoutan, oswa dapre WKKF ki pa apwopriye;
 • ka nwizib pou WKKF, founisè sèvis li yo, oswa nenpòt lòt moun;
 • vyole oswa anpyete sou dwa nenpòt lòt moun;
 • jwenn oswa eseye jwenn aksè san otorizasyon nan Pòtay Entènèt WKKF oswa nenpòt Sit Entènèt WKKF, òdinatè ak rezo WKKF oswa nenpòt nan founisè sèvis li yo, oswa itilizatè done WKKF, oswa ki modifye oswa entèfere, nan nenpòt fason, ak itilizasyon oswa fonksyònman Pòtay Entènèt WKKF;
 • enpoze yon chaj egzajere oswa ki depase limit sou enfrastrikti WKKF oswa founisè sèvis li yo, ki gen ladan, san li pa limite a sa sèlman, transmèt Spam oswa sèvi avèk lòt teknikpou voye anpil imel san yo pa t mande l bagay konsa;
 • chanje, andomaje oswa efase nenpòt kontniWKKF ofri, elimine oswa modifye nenpòt dwadotè oswa lòt avi sou pwopriyete entelektyèl ki parèt sou Pòtay WKKF a;
 • modifye, kreye travay derive, oswa kopye nenpòt pati nan kòd lojisyèl lan;
 • gen viris enfòmatik, oswa lòt dosye oswa pwogram ki ka twouble, andomaje oswa danjere; oswa
 • vyole Kondisyon Itilizasyon yo oswa nenpòt lòt direktiv oswa règleman WKKF bay.

Anplis, ou sètifye epi ou bay  garanti:

 • enfòmasyon ak lòt kontni ou bay lè w ap sèvi avèk Pòtay Entènèt WKKF la pa deranje, vyole, detounen oswa pa an konfli avèk dwa okenn lòt moun; respekte tout lwa, règ ak règleman lokal, leta, pwovens, nasyonal ak out lòt lwa ki aplikab; epi yo pa vyole Kondisyon Itilizasyon sa yo;
 • ·ou gen dwa pou bay WKKF enfòmasyon ak lòt kontni ou bay lè w ap itilize Pòtay Entènèt WKKF;
 • ·ou dwe bay sèlman enfòmasyon ki vre, egzak ak konplè sou Pòtay WKKF la;
 • ·ou pa gen dwa pran idantite yon lòt moun oswa bay manti sou afilyasyon ou avèk yon lòt moun oswa òganizasyon, tankou sèvi avèk non itilizatè yon lòt moun, modpas oswa enfòmasyon yon lòt kont oswa non, resanblans, imaj oswa foto yon lòt moun;
 • ·ou gen pou pi piti 18 lane, oswa laj legal pou moun grandèt majè nan peyi kote w ap viv la;
 • ·ou gen tout dwa ak otorizasyon nesesè pou itilize Pòtay Entènèt WKKF la epi pou pran angajman nan Kondisyon Itilizasyon sa yo; epi
 • pou respekte obligasyon ou genyen dapre Kondisyon Itilizasyon sa yo ou pap vyole, pap nan konfli, oswa pa depaman avèk nenpòt lòt akò, ki gen ladan akò konfidansyalite ant ou menm avèk lòt moun.

3.           KONTNI LÒT MOUN; AVI NON-RESPONSABILITE

A.           Kontni lòt moun

Pòtay Entènèt WKKF gen ladan kontni lòt moun bay, epi li ka gen ladan tou lyen ki mennen nan sit lòt moun (kolektivman, "Kontni Lòt Moun"). WKKF pa gen okenn responsablite pou kontni lòt moun. Ou byen konprann WKKF pa gen okenn obligasyon, epi an jeneral, li pa apwouve oswa siveye dokiman lòt moun bay pa lantremiz Pòtay Entènèt WKKF, li pa verifye, li pa fè okenn reprezantasyon oswa li pa pran responsablite pou sit okenn lòt moun.

Ou byen konprann sit lòt moun ka gen politik konfidansyalite ak kondisyon ki pa menm ak sa WKKF yo. Ou dwe byen li politik konfidansyalite ak kondisyon jeneral chak Sit Entènèt ou vizite.

NAN OKENN SIKONSTANS, WKKF AP RESPONSAB POU KONTNI LÒT MOUN OSWA LÒT SIT, KI GEN LADAN, MEN PA LIMITE A SA SÈLMAN, RESPONSABLITE POU NENPÒT KI ERÈ OSWA OMISYON NAN YON KONTNI OSWA POU NENPÒT PÈT  OSWA DOMAJ AKOZ YON KONTNI KE YO  PIBLIYE OSWA TRANSMET VIA POTAY WKKF LA

B.           Presizyon Done yo

WKKF pa bay okenn garanti oswa deklarasyon sou presizyon, entegralite oswa regilarite materyèl oswa kontni yo bay kòm yon pati nan Pòtay Entènèt WKKF. WKKF pa pran okenn responsablite pou erè oswa omisyon nan Pòtay Entènèt WKKF. Pa gen okenn garanti, aklè oswa souzantandi, ki bay sou presizyon, bon fondman, entegralite, legalite, kredibilite oswa itilite nenpòt materyèl oswa kontni.

C.            Sekirite Kominikasyon yo

WKKF pran angajman pou kenbe sekirite done ou ban nou yo epi pou l pran prekosyon ki nesesè pou pwoteje enfòmasyon pèsonèl ou yo. Men, toujou gen kèk risk nan transmèt enfòmasyon sou entènèt. Paske Pòtay Entènèt WKKF fonksyone pa lantremiz Entènèt, ou dakò sou prensip lè ou itilize Pòtay Entènèt WKKF la, lòt moun ka entèsepte kominikasyon ou yo. Pou rezon sa a, WKKF pa ka garanti sekirite ak konfidansyalite transmisyon atravè Entènèt la, epi ou dakò nou pap responsab pou okenn mank sekirite ki gen rapò avèk itilizasyon Pòtay WKKF a. Ou dakò pou pa rann WKKF responsab pou domaj ki sòti nan pèt konfidansyalite oswa sekirite ki ka genyen akòz kominikasyon sou rezo sa yo. 

D.           AVÈTISMAN

PÒTAY WKKF A PREZANTE "JAN LI YE AN," EPITOU WKKF: (I) PA FÈ OKENN KALITE DEKLARASYON OSWA GARANTI, KIT LI TE AKLÈ, KIT LI TE SOUZANTANDI (AN REYALITE OSWA  NAN APLIKASYON LALWA) OSWA LEGAL, SOU KÈELKESWA SIJÈ A; (II) LI REJTE AKLÈ TOUT GARANTI SOUZANTANDI POU VALÈ KOMÈSYAL, KAPASITE POU YON OBJEKTIF PATIKILYE, KALITE, PRESIZYON, AK TIT; EPI (III) LI PA DEKLARE OSWA GARANTI POTAY ENTÈNÈT WKKF A PA GENYEN OSWA PAP GENYEN ERÈ, AP TOUJOU DISPONIB OSWA AKSÈ A PAP KOUPE, AP SATISFÈ EGZIJANS OU YO, OSWA AP REGILYE OSWA SEKIRIZE.  SE OUMENM SÈL K AP RESPONSAB NENPÒT DOMAJ KI SÒTI NAN ITILIZASYON PÒTAY ENTÈNÈT WKKF LA. SE OUMENM SÈL KI RESPONSAB RISK ITILIZASON PÒTAY ENTÈNÈT WKKF LA. WKKF PA BAY GARANTI KONFIDANSYALITE OSWA PWOTEKSYON VI PRIVE POU OKENN KOMINIKASYON OSWA ENFÒMASYON KI TRANSMÈT PA LANTREMIZ PÒTAY ENTÈNÈT WKKF LA. Akòz kèk leta ak jiridiksyon pa pèmèt limitasyon sou garanti souzantandi, limitasyon ki anwo yo ka pa aplikab pou ou. Nan ka sa a, garanti sa yo limite sèlman a peryòd garanti minimòm lalwa aplikab la pèmèt. Ni wkkf, ni okenn nan anplwaye li yo oswa kontraktè li yo, ni okenn lòt pati ki enplike nan pwodi oswa delivre pòtay wkkf a, pa responsab pou kèlkeswa move itilizasyon oswa  itilizasyon ki pa kòrèk pòtal wkkf a.

4.           KONFIDANSYALITE

Politik Konfidansyalite WKKF a disponib nan https://www.wkkf.org/privacy-policy. Politik Konfidansyalite WKKF ka chanje tanzantan, kidonk byen revize yo regilyèman. Politik Konfidansyalite WKKF a kontwole kijan enfòmasyon ou bay lè w ap itilize Pòtay Entènèt WKKF la ka kolekte, itilize ak divilge pa WKKF. Lè w itilize Pòtay  WKKF a, ou dakò avèk kolèk, itilizasyon ak divilgasyon pa WKKF. 

5.           PREZANTASYON KÒMANTÈ

Si ou prezante yon kòmantè, sijesyon oswa nenpòt lòt materyèl ("Kòmantè") bay WKKF ki gen rapò ak Pòtay Entènèt WKKF la (eksepte kontni ilegal), ou akòde WKKF dwa ak lisans  ki pa eksklizif, pèpetyèl, paka chanje, entènasyonal, konplètman peye, gratis, transmisib, dwa ki ka transfere ak lisans pou itilize, afiche, repwodwi, modifye ak distribye kòmantè yo tout antye oswa yon pati, nenpòt kote epi pou tout tan nan nenpòt medya, poukont li oswa ansanm oswa kòm yon pati nan kèlkeswa materyèl. San limitasyon nan okenn sa ki sòt eksplike pi wo yoa, WKKF ap gen dwa pou itilize, kopye, afiche, egzekite, distribye, modifye ak re-fòmate kòmantè yo nan fason WKKF ap deside. Lè ou prezante Kòmantè, ou deklare epi garanti WKKF ke ou gen tout dwa ki nesesè sou Kòmantè sa yo ak tout enfòmasyon ki ladan yo epi Kòmantè sa yo pa vyole okenn dwa pwopriyete oswa lòt dwa lòt moun oswa pa gen okenn enfòmasyon difamatwa, fwod, oswa ilegal.

6.           DWA PWOPRIYETE ENTELEKTYÈL

WKKF ak moun ki gen lisans li yo (ak chak nan siksesè ak eyan-dwa respektif yo) se pwopriyetè dwadotè yo, mak komèsyal yo, mak sèvis yo ak dwa mak komèsyal sou tout materyèl ak kontni ki afiche sou Pòtay Entènèt WKKF epi ki sòti a pati Pòtay Entènèt WKKF a, men eksepte kontni sit yon lòt moun bay. Ou pa ka repwodui, modifye, kreye pwodwi derive, afiche, ankadre, egzekite, pibliye, distribye, transmèt, difize oswa fè sikile materyèl sa yo oswa kontni yo bay lòt moun (ki gen ladan afiche oswa distribye materyèl nan itilize Sit Entènèt lòt moun ) san konsantman alekri alavans WKKF, eksepte pou itilize Pòtay Entènèt WKKF a pou rezon ki te prevwa yo. WKKF konsève tout dwa ki pa  akòde akle nan Kondisyon Itilizasyon sa yo.

7.           LIMITASYON RESPONSABLITE AK DEDOMAJMAN

A.           Limitasyon Responsabilite

OU DAKÒ POU LIBERE WKKF AK DIRIJAN, DIRÈKTÈ, ANPLWAYE, AJAN AK KONTRAKTÈ LI YO ANBA TOUT REKLAMASYON, RESPONSABLITE AK PÈT KI GEN RAPÒ AVÈK PÒTAY ENTÈNÈT WKKF A. OU DAKO TOU KE LIBERASYON SA A VALAB POU NENPOT MOUN KI SOU RESPONSABILITE OU K AP FE YON REKLAMASYON EPI OKENN KONPAYI ASIRANS PAP GEN DWA POU FÈ RANPLASMAN.

NI WKKF NI DIRIJAN, DIRÈKTÈ, ANPLWAYE, AJAN OSWA KONTRAKTÈ LI YO PAP PRAN OKENN RESPONSABILITE POU OU OSWA LÒT MOUN POU DOMAJ KOLATERAL, ENDIRÈK, AKSIDANTÈL, ESPESYAL OSWA REPRESIF (KI GEN LADAN SAN LIMITASYON, SA KI REZILTA PÈT PWOFI, PÈT DONE, OSWA ENTERIPSYON AKTIVITE) AN RAPÒ AVÈK PÒTAY ENTÈNÈT WKKF, MENM SI WKKF OSWA DIRIJAN, DIRÈKTÈ, ANPLWAYE, AJAN OSWA KONTRAKTÈ LI YO REKONÈT POSIBLITE DOMAJ SA YO. LIMITASYON SA YO APLIKE POU TOUT REKLAMASYON, KI GEN LADAN SAN LIMITASYON, REKLAMASYON NAN KONTRA AK TÒ (TANKOU NEGLIGANS, RESPONSABLITE PWODWI AK RESPONSABLITE STRIK). GEN KÈK LETA KI PA OTORIZE ESKLIZYON OSWA LIMITASYON DOMAJ AKSIDANTÈL OSWA ENDIRÈK, DONK LIMITASYON PATIKILYE SA YO KA PA APLIKAB POU OU. SAN LIMITASYON NAN SA KI EKRI PI WO YO, PÒTAY WKKF A PREZANTE "JAN LI YE AN," SAN OKENN GARANTI, KIT LI AKLÈ, KIT LI SOUZANTANDI, KI GEN LADAN MEN SAN LIMITASYON, GARANTI SOUZANTANDI POU VALÈ KOMÈSYAL, KAPASITE POU YON OBJEKTIF PATIKILYE, OSWA RESPÈ DWA YO.

B.           Dedomajman

Ou dakò pou dedomaje, defann epi retire tout responsabilite sou do WKKF nan reklamasyon ki sòti oswa ki gen rapò avèk aksyon ou yo, ki gen ladan men san limitasyon, itilizasyon Pòtay Entènèt WKKF la ak nenpòt enfòmasyon ou prezante, afiche, transmèt, oswa mete disponib pa lantremiz Pòtay Entènèt WKKF a ; enkapasite ou pou pwoteje modpas oswa lòt enfòmasyon kont lan; oswa vyolasyon ou fè nan Kondisyon Itilizasyon, Politik Konfidansyalite WKKF, oswa nenpòt lòt politik ki endike nan Kondisyon Itilizasyon sa yo, nenpòt lwa oswa règleman ki aplikab, oswa dwa nenpòt ki lòt moun.

8.           DISPOZISYON LEGAL

Nenpòt konfli ki sòti nan itilizasyon ou nan Pòtay Entènèt WKKF a dwe rezoud dapre lalwa ki aplikab nan Eta Michigan, Etazini  d’Amerik, san aplike prensip konfli lwa eta sa a. Tribinal federal ak leta nan Eta Michigan se yo menm sèlman ki gen konpetans sou nenpòt kalite reklamasyon.

9.           SISPANSYON AK REZILYASYON

A.           Sispansyon oswa Rezilyasyon pa WKKF

WKKF ka sispann oswa mete fen a aksè nan tout oswa nenpòt ki pati nan Pòtay Entènèt WKKF a nenpòt ki moman e pou nenpòt ki rezon, ki gen ladann vyolasyon Kondisyon Itilizasyon yo. Nan ka rezilyasyon, ou pa gen otorizasyon ankò pou itilize oswa antre nan Pòtay Entènèt WKKF, epi ou pap ka pote plent bay okenn otorite epitou WKKF pa pran okenn responsablite pou rezilyson sa. Tout dispozisyon Kondisyon Itilizasyon sa yo ki gen rapò avèk garanti, dedomajman, obligasyon konfidansyalite, dwa pwopriyete, ak limitasyon responsablite ap rete efektif malgre rezilyasyon sa a.

WKKF gen dwa pou li modifye, rezilye ak sispann fonksyònman Pòtay Entènèt WKKF san avètisman ni responsablite,  nenpòt ki lè e pou nenpòt oswa okenn rezon, jan li vle ak jan li deside sa.

B.           Anile Kont ou Oumenm

Ou ka chwazi anile kont ou nenpòt ki lè, pou fè sa ou dwe kontakte WKKF atravè fòmilè Demand Asistans ki disponib nan Pòtay Entènèt WKKF a oswa rele Biwo Resepsyon nou an nan 269-969-2329. Si ou anile kont ou, enfòmasyon ou ki te kolekte atravè Pòtay Entènèt WKKF a ka elimine.

10. KONTAKTE NOU

Nenpòt kesyon sou Kondisyon Itilizasyon sa yo dwe voye bay legal@wkkf.org oswa Biwo Konsèy Jeneral la, W.K. Kellogg Foundation, One Michigan Avenue East, Battle Creek, MI 49017.

 

View Translated Content
1 /
images
Español An Kreyòl
Previous Next

“Empleen el dinero del modo en que crean conveniente, siempre y cuando promueva la salud, la felicidad y el bienestar de los niños.” - Will Keith Kellogg

“Sèvi ak lajan an jan w vle depi se sante timoun, byennèt timoun ak kè kontan pou timoun w ap ankouraje.” - W.K. Kelòg