Ki moun nou ye

Fondasyon Kelòg fonde depi an 1930 kòm yon fondasyon endepandan, prive, e fondatè li se Will Keith Kellogg yon piyonye nan afè vann sereyal. Se youn nan pi gwo fondasyon byenfezans nan peyi Etazini. Prensip fondasyon an se kwayans yo pou tout timoun ta dwe gen menm opòtinite pou yo reyisi nan lavi yo. Fondasyon Kelòg ap travay ak anpil kominote pou kreye kondisyon pou timoun ki pa gen anpil mwayen pou yo reyalize tout sa kouraj yo ta dwe pèmèt yo reyalize ni lekòl ni nan travay ni nan lavi yo.

1 / 6
images
Rezime Misyon ak Vizyon Prensip Istwa ak Eritaj Rapò finans Administrasyon
Previous Next

Rezime

W.K Kellogg Foundation te tabli an 1930, W. K. Kellogg fondatè fondasyon an, se youn nan premye moun ki kòmanse komès sereyal moun manje lematen. Li di objektif fondasyon an se “jere fon pou ankouraje byennèt timoun ak jèn moun, konfò yo, sante yo, edikasyon yo, manje pou timoun ak jèn moun, rad pou yo mete, pwoteksyon yo, dirèkteman ou endirèkteman, san diskriminasyon si yo se fi oubyen gason, ras yo, kwayans yo oubyen nasyonalite yo…” Pou l gide manm konsèy administrasyon ak anplwaye kounye a ak sa k ap vin pi devan, li di: “Sèvi ak lajan an jan w pito depi se sante timoun, byennèt timoun ak kè kontan pou timoun w ap ankouraje.”

Fondasyon an resevwa lajan li prensipalman nan kont espesyal W.K. Kellogg genyen apa pou li fè byenfezans. Se Mesye Kellogg ki te monte kont sa a. Nan pòtfèy fondasyon an li ki gen divès kalite aksyon, kont espesyal sa a kontinye bay bon enterè nan Konpayi Kellogg la. Kwak konpayi a ak fondasyon an gen yon relasyon ki la depi lontan, fondasyon an gen pwòp konsèy direksyon pa l k ap dirije li. Fondasyon an resevwa lajan li prensipalman nan envestisman ki fèt nan kont fon espesyal li a.

Ane vini ane ale, pwogramasyon Fondasyon Kellogg la kontinye evolye pandan l ap fè tout posib li pou inove epi pou li rete sansib a bezwen sosyete a ki toujou ap chanje. Jodi a, òganizasyon an pami pi gran fondasyon prive sou latè a; li bay sibvansyon oz Etazini, o Meksik, ann Ayiti, nan zòn nòdès Brezil ak nan zòn sid Afrik.

Misyon

Fondasyon W.K. Kellogg ede timoun, li ede fanmi, li ede chak kominote pandan y ap pran fòs epi pandan y ap kreye kondisyon ki bay timoun ki pa gen anpil mwayen yon gwo bourad pou yo chak gen yon demen miyò, pou yo bay kout men pa yo nan kominote a ak sosyete a an jeneral.


Vizyon

Sa nou wè pou peyi a se yon peyi ki kanalize tout resous li pou l asire tout timoun gen yon avni ki pa nan patipri epi ki pwomèt anpil – yon peyi kote tout timoun ap byen devlope.

Prensip

Travay Fondasyon W.K. Kellogg benyen nan prensip sa yo:

 • Nou kwè nan ede moun ede tèt pa yo nan mete konesans ak resous ann aplikasyon yon fason pratik pou yo kab gen lavi miyò epi pou jenerasyon pi devan yo kab gen lavi miyò. 
 • Nou kwè tout moun gen kapasite pou yo fè chanjman nan lavi yo, nan òganizasyon pa yo, ak nan kominote pa yo. Nou respekte chak moun. Sa ki enterese tout moun, fòs yo tout gen ansanm, ak kilti yo, tout se bagay nou bay anpil valè. 
 • Nou kwè bon jerans mande yon fidelite alega lespri ak entansyon fondatè a, bon jerans mande anpil sajès nan itilizasyon resous yo. Nou kwè nan kesyon aji an moun responsab, aji ak pridans, aji kòm moun ki wè enterè lòt, e k ap egzèse bon jijman.
 • Nou panse nouvo lide ak nou aksyon mennen chajman ki dirab ak chanjman ki pozitif ni nan sistèm fòmèl ni nan sistèm enfòmèl.
 • Sa nou bay enpòtans se onètete nan sa moun vle fè epi poze aksyon, nou kwè sa enpòtan anpil nan tout sa n ap fè.

Istwa ak Eritaj

Fondasyon W.K. Kellogg la te kreye nan lane 1930. Se W.K. Kellogg, ki te envante sereyal tou pare pou manje pou dejene a, ki te kreye li nan vil kote l soti a, Battle Creek, Michigan. Li tevin trè popilè. Men nèg ki dèyè l la te gen lakay li yon imilite ekstrawòdinè ak yon kwayans vizyonè nan moun.

W.K. Kellogg te sousye l pou timoun, pou kondisyon yo te leve ladan yo ak pou avni yo. Li te kwè nan pouvwa kominote yo pou yo fòje solisyon pou sante, bonè ak byennèt pitit yo. Epi, li te vle ekipe moun avèk konesans ak resous pou yo al chèche solisyon sa yo.

Vizyon, imilite ak kwayans nan moun se valè Fondasyon Kellogg la toujou kenbe pandan 90 lane. Jodi a valè sa yo pran chè nan efò kominote a fè pou gen timoun k ap byen devlope, fanmi k ap travay ak kominote ekitab.

 Will Keith Kellogg | W.K. Kellogg Foundation

Rapò finans

Konpayi Kellogg (WKKF) ak Fon rezèv Fondasyon Kellogg (W.K. Kellogg Foundation Trust) devwe pou yo jere mwayen finans yo yon fason ki fè efè, yon fason ki bay bon rezilta.

Chak ane, gen kontwolè endepandan yo mande vin kontwole eta finans nou, vin egzaminen jan sistèm kontwòl pa nou mache. An jeneral, yo pibliye rezilta kontwòl finans nou nan mwa desanm.

Fondasyon an ak seksyon fon pèmanan an, yo chak ranpli Fòm 990-PF, yon fòmilè enfòmasyon pou fondasyon prive oz Etazini ranpli bay Biwo Kontribisyon (IRS ) pou yo deklare byen, envestisman, depans ak aktivite sibvansyon. Fòm 990-PF la dwe fèt an janvye, men òganizasyon kapab mande pou ba yo plis tan pou yo rasanble tout papye dosye envestisman yo.

WKKF Financials

Ane fiskal ki fini 31 out 2014

Etat finans 2014 (PDF, 238 KB, 24 pages)
2013 W.K. Kellogg Foundation 990-PF (PDF, 1.3 MB, 513 pages)
2013 W.K. Kellogg Foundation Trust 990-PF (PDF, 1.4 MB, 54 pages)

Ane fiskal ki fini 31 out 2013

Etat finans 2013 (PDF, 231 KB, 24 pages)
2012 W.K. Kellogg Foundation 990-PF (PDF, 1.7 MB, 613 pages)
2012 W.K. Kellogg Foundation Trust 990-PF (PDF, 3.1 MB, 62 pages)

Ane fiskal ki fini 31 out 2012

Etat finans 2012 (PDF, 133 KB, 28 pages)
2011 W.K. Kellogg Foundation 990-PF (PDF, 1.1 MB, 335 pages)
2011 W.K. Kellogg Foundation Trust 990-PF (PDF, 788 KB, 69 pages)

Administrasyon

Nan Fondasyon Kellogg nou pran menm angajman sa a ak ke fondatè nou an pou n dirije.

Nou se administratè ni pou eritaj W.K. Kellogg kite a ni pou konfyans piblik la. (Erezman, toulede mache men nan men.) Pou nou kapab toujou kenbe konfyans sa a, nou oblije jere tout byen nou yon fason ki bay bon rezilta. Epi nou bat pou nou klè nan kalite travay nou sipote yo ak jan nou kontwole depans nou fè yo.

Se vizyon fondasyon an, misyon li ak prensip li ki gide nou nan teknik nou sèvi lè n ap planifye ak lè n ap pran desizyon chak jou. Epi tou gen endikasyon klè pou ede administratè nou yo, dirijan nou yo avèk manm ekip anplwaye nou yo defann prensip legal ak etik ki enpòtan anpil pou travay nou an. Tanpri tcheke sijè avèk prensip ki make la yo pou w kapab jwenn plis ransèyman sou fason Fondasyon Kellogg dirije tèt li pandan l ap travay avèk plizyè kominote pou kreye kondisyon pou timoun vilnerab kapab itilize tout kapasite yo ni lè yo lekòl, ni lè y ap travay ni nan lavi a.

“Mwen swete bien ke la Providans favorize ‘m yo ka itil lòt moun, epi mwen swete ke mwen se yon bejè fidèl.”

Our People

1 / 6
images
Trustees Leadership Team Staff A - D Staff E - L Staff M - R Staff S - Z
Previous Next
W.K. Kellogg Foundation | Board of Trustees
 • Celeste A. Clark

  Battle Creek, Michigan

 • Milton Chen

  San Francisco, California

 • Richard M. Tsoumas

  Battle Creek, Michigan

 • Khan Nedd

  Grand Rapids, Michigan

 • La June Montgomery Tabron

  Battle Creek, Michigan

 • Ramón Murguía

  Kansas City, Kansas

 • Cathann Kress

  Columbus, Ohio

 • Roderick D. Gillum

  Bloomfield Hills, Michigan

 • Christina K. Hanger

  Plano, Texas

 • (Pictured left to right and listed in order.)
W.K. Kellogg Foundation | Executive Council
 • Dianna Langenburg

  vice president for talent and human resources

 • Carla D. Thompson

  vice president for program strategy

 • Paul Martinez

  chief leadership and human capital strategist

 • Ross Comstock

  vice president for information systems and technology

 • Kathryn A. Krecke

  general counsel and corporate secretary

 • La June Montgomery Tabron

  president and CEO

 • Joel R. Wittenberg*

 • Mary Cohen*

 • Cindy Smith

  vice president for integrated services

 • Donald G. Williamson

  vice president for finance and treasurer

 • Joseph Scantlebury*

 • Alandra Washington

  vice president for quality and organizational effectiveness

 • Carlos Rangel**

  vice president and chief investment officer

 • Michael Murphy**

  vice president for communication

 • (Pictured left to right and listed in order.
  *Retired or no longer with the organization
  **Not pictured)
 • Ackley, Keona

  executive assistant

 • Altes, Sally

  program operations training and support analyst

 • Andrews, Tyler

  grant and contract analyst

 • Asifa, Phoenix

  program specialist

 • Babcock, Michele

  accounting and budget analyst

 • Bartley, Shana

  policy officer

 • Basquin, Maya

  program specialist

 • Beacham, Lea Ann

  program budget analyst

 • Beecham, Annette

  program operations manager

 • Beltran, Monica

  program officer

 • Benson, Aloria

  program specialist

 • Bianchi, Jon-Paul

  program officer

 • Binkley, Turner

  assistant general counsel

 • Bird, Andrea

  senior executive assistant

 • Blahuta, Renee

  program officer

 • Bolhuis, Jody

  change management officer

 • Bracken, Amy

  communications officer

 • Bradshaw, Donna

  program budget analyst

 • Brecheisen, Emma

  concierge services associate

 • Briggs, Kayla

  executive assistant to the general counsel and corporate secretary

 • Bringas Acevedo, Rocío

  executive assistant

 • Brower, Andrew

  program officer

 • Brown, Shanelle

  director of investments

 • Brunton, Caroline

  program officer

 • Burel, Deirdre Johnson

  program officer

 • Burr, Laura

  associate director of internal audit

 • Cameron, Brittany

  program specialist

 • Campos, Debbie

  program specialist

 • Cantave, Alix

  program officer - Haiti

 • Carlin, Katherine

  executive assistant

 • Carlson, Kari

  communications manager

 • Cervantes, Susana

  talent and human resources specialist

 • Cherry, Erica

  investment accounting manager

 • Chirara, Simba

  investment analyst

 • Church, Renee

  special dining chef

 • Cisneros, Arianna

  program officer

 • Clements, Cherie

  budget analyst

 • Cobbs, Myron

  grant and contract analyst

 • Coffman, Tracie

  program officer

 • Coleman, Ciara

  program manager

 • Coleman, Michelle

  senior executive assistant to the president and CEO

 • Coloma, Jessica

  program officer

 • Comstock, Ross

  vice president for information systems and technology

 • Cook, Jessica

  talent and human rersources analyst

 • Corso, Minda

  digital communications manager

 • Cortez Merrild, Jessica

  executive assistant

 • Creed, Erin

  leadership development manager

 • Currier, Erin

  program officer

 • Daniel-Echols, Marijata

  program officer

 • Das, Lara

  talent officer

 • DeHaney, Felicia

  director of education and learning

 • DeHart, Brad

  facilities officer

 • DeHart, Lisa

  change management data analyst

 • Diaz, Arelis

  director, office of the president

 • Dobbs, Javon

  communications manager

 • Doctor, Linda Jo

  program officer

 • Dodd, Tandra

  program specialist

 • Downs, Allie

  digital production specialist

 • Duffy, Kristin

  contract services manager

 • Dungey, Jonathon

  talent and human resources analyst

 • Duran-Sallee, Jennifer

  program officer

 • Eisner, Brett

  program manager

 • English, Shanelle

  executive assistant

 • Enriquez, Xiomara

  program manager

 • Faiz, Humaira

  mission investment manager

 • Fernandez de Castro Robles, Veronica

  program officer

 • Fernández Calderón, Daniela

  program manager

 • Foote, Devin

  program officer

 • Francois, Dana

  program officer

 • Frias Becerra, Sebastian

  program manager
 • Gapinski, Allyssa

  program specialist

 • Garduno Martinez, Alejandra

  program officer

 • Goldstein, Michael

  senior attorney

 • Gray, Robb

  director of policy - advocacy

 • Graziano, Neal

  director of investments

 • Green, Deborah

  talent officer

 • Green, Deborah

  executive assistant

 • Green, Tara

  executive assistant

 • Grimes, Patti

  executive assistant

 • Gutiérrez, Michelle

  program officer

 • Hager, Lexi

  program specialist

 • Hale, Natasha

  program officer

 • Harrison, Kinah

  program officer

 • Hawkins, Danyale

  change management officer

 • Hernandez Calleros, Magda

  senior executive assistant

 • Hess, Cheryl

  executive assistant

 • Higginbotham, Brenna

  internal auditor

 • Holso, Yvonne

  program manager

 • Holling, Brenda

  senior executive assistant

 • Hopkins, Jason

  investment accounting analyst

 • Jabisetty, Sateesh

  senior business analyst

 • Jiha, Ryan

  program officer

 • Jimenez, Lourdes

  program specialist

 • Johnson, Megan Russell

  program officer

 • Johnson, Yolanda Lyles

  program manager

 • Jones, Elizabeth

  program specialist

 • Keller, Robyn

  program manager

 • King, Ceara Megan Easley

  program specialist

 • King, Jacquelyn

  executive assistant

 • Klunk, Todd

  program officer

 • Knoop, Lisa

  grant and contract specialist

 • Krecke, Kathryn

  general counsel and corporate secretary

 • Krenn, Huilan

  director of evaluation

 • Kwon, Bonnie

  policy officer

 • LaGrand, Reginald

  program officer

 • Langenburg, Dianna

  vice president for talent and human resources

 • Lee, Susie

  PRI officer

 • Leuthauser, Elizabeth

  program manager

 • Linnane, Dana

  communications officer

 • Lopez, Carlos

  talent officer

 • Lopez, Simon

  program officer

 • Lowe, Kelly

  meeting planner

 • Lutjens, Karla

  meeting planner

 • Malpartida, Claudia

  talent and human resources analyst

 • Manu, Shanie

  program specialist

 • Martinez, Paul

  chief leadership and human capital strategist

 • Masic, Ivona

  program specialist

 • Mason, Suzan

  program specialist

 • McKinley, Iris

  senior meeting specialist

 • Meinke, Samantha

  communications officer

 • Miller, Anna

  meeting planner

 • Miller, Oronde

  program officer

 • Miller, Wendy

  program specialist

 • Mohanty, Saroj

  SAP project manager

 • Moore, Ciciley

  program officer

 • Moore III, Ralph

  finance specialist

 • Moore, Yazeed

  program officer

 • Moriarty, Alana

  communications officer

 • Muller, Cynthia

  director of mission investments

 • Murphy, Michael

  vice president for communication

 • Nelson, Faye

  director of Michigan programs

 • Nelson, Takia

  program specialist

 • Newton, Virlean

  employee dining chef

 • Njus, Jonathan

  director of Family Economic Security

 • Nobel, David

  maintenance technician/project lead

 • Noricks, Rebecca

  communications officer

 • Nunez, Elizabeth

  program specialist

 • O'Dell, Jenefer

  program officer

 • Olney, Paxton

  program manager

 • Oppenheim, Jed

  program officer

 • Pacheco de Alas, Chamiza

  director of New Mexico programs

 • Parker, Kathryn

  program officer

 • Parsons, Jill

  program manager

 • Parsons, Laura

  program specialist

 • Patel, Mitesh

  accounting analyst

 • Payton, Carla Thompson

  vice president for program strategy

 • Pearsall, Deborah

  executive assistant

 • Pelayo, Icela

  program officer

 • Perez, Lori

  program specialist

 • Pino, Rochelle

  senior executive assistant to the president and CEO-board relations

 • Poyer, Denise

  facilities and telecommunications technician

 • Prater, Wesley

  program officer

 • Pulley, Jonathan

  program specialist

 • Raj, Kumar

  program officer

 • Rangel, Carlos

  vice president & chief investment officer

 • Reed, Amanda

  assistant general counsel

 • Reed, Brandon

  policy analyst

 • Reincke, Kathleen

  director of communications

 • Rey, Deborah

  program operations manager

 • Roberts, Kimberly

  grant services manager

 • Robinson II, Scott

  digital communications officer

 • Rohs, Leslee

  program manager

 • Rosenthal, Robyn

  communications officer

 • Russell, Natalie

  senior executive assistant

 • Ryan, Daniel

  information technology manager

 • St. John, Tammy

  program specialist/portfolio associate

 • Sammons, Paula

  program officer

 • Sanders, Reginald

  director of investments

 • Santana, Kimberly

  program specialist

 • Santiago, Alicia

  executive assistant

 • Savio, Susie

  finance specialist

 • Scamihorn, Philip

  senior database architect

 • Schmelkes, Quetzalli Sotelo

  program officer

 • Schneider, Brian

  associate director of internal audit

 • Schriner, Jamie

  program officer

 • Scott, Sarida

  program officer

 • Seales, Naima

  digital production analyst

 • Seng, Tish

  program manager

 • Shaver, Alicia

  records management analyst

 • Sheffieck, Emily

  grant and contract specialist

 • Shellenberger, Matthew

  senior portfolio manager

 • Simpson, Patrick

  director of food, health & well-being

 • Slater, Christy

  program officer

 • Slone, Natalie

  senior specialist, digital experience

 • Smith, Cindy

  vice president for service and experience

 • Smith, Diane

  program officer

 • Smith, Sarah

  human resources generalist

 • Smith, Eileen Storer

  program officer

 • Stealy, Jessica

  senior specialist, digital experience

 • Stiles, Cindy

  payroll & accounting analyst

 • Stott, Victoria

  program officer

 • Syed, Muneeb

  investment analyst

 • Tabron, La June Montgomery

  president and CEO

 • Tafoya, Victoria

  program officer

 • TenBrink, Cortnee

  program specialist

 • Thomas, Nicole

  executive assistant

 • Thomson, Jennifer

  executive assistant

 • Topp, Nara

  program officer

 • Trinkle, Alyssa

  controller

 • Turner, Paige

  program specialist

 • Urayeneza, Marcel

  accounting analyst

 • Vernola, Joseph

  maintenance technician/project lead

 • Vikis, Erika

  executive assistant

 • Walters, Howard

  program and evaluation officer

 • Wardford, Jeanne

  program officer

 • Warren, Deanna

  program manager

 • Washington, Alandra

  vice president for transformation and organizational effectiveness

 • Watson, Theresa

  program manager

 • White, Alana

  program officer

 • Willbur, April

  business analyst

 • Williams, Teresa

  program specialist

 • Williams-Bishop, Rhea

  director of Mississippi and New Orleans programs

 • Williamson, Donald

  vice president for finance and treasurer

 • Wilson, Lynn Dacotah-Scherer

  program manager

 • Wilson, Patricia

  business analyst

 • Winstone, Dawn

  business analyst

 • Withers, Stephanie

  senior manager, investment operations

 • Womack, Shannon

  program specialist/portfolio associate

 • Woods, Wendee

  coordinator of enterprise integration

 • Zhang, Zoe

  investment analyst

Annual Reports

View Translated Content
1 /
images
Español An Kreyòl
Previous Next

“Empleen el dinero del modo en que crean conveniente, siempre y cuando promueva la salud, la felicidad y el bienestar de los niños.” - Will Keith Kellogg

“Sèvi ak lajan an jan w vle depi se sante timoun, byennèt timoun ak kè kontan pou timoun w ap ankouraje.” - W.K. Kelòg